This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.

Regulamin serwisu Autobooking PL

Regulamin serwisu internetowego Autobooking.com

§1

Informacje ogólne

1. Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promowaniem sprzedaży swoich usług związanych z szeroko rozumianą motoryzacją a także do osób będących nabywcami ww. towarów lub usług a także zainteresowanych ich nabyciem.  

2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.

3. Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem http://autobooking.com/pl/contacts przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.

4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników samochodów

6. Korzystanie z Serwisu przez Właścicieli autoserwisów jest płatne,  

7. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

8. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich.

10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

§2

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a. połączenie z siecią Internet;

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d. w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.

3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.

4. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 3 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.

§3

Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja

1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Kierowców nieodpłatnie a dla Właścicieli autoserwisów odpłatnie.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.

3. Użytkownik będący konsumentem, w szczególności Użytownik samochodu, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po zawarciu umowy, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających w szczególności na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy, ocen, prowadzenia wirtualnej książki serwisowej oraz spisu napraw, umieszczania w Serwisie i modyfikowania swoich danych, korzystania z usługi umawiania napraw online. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 10 ust. 1 Regulaminu)

4. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać adres email, zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu.

5. Proces rejestracji zostaje zakończony po popawnym wybraniu pola „Logowanie/Rejestracja” w formularzu logowania/rejestracji.

6. Możliwa jest rówież Rejestracja poprzez konta posiadane w poniższych serwisach:

a. Facebook – poprzez wybranie opcji „Zaloguj się przez Facebook” w formularzu logowania/rejestracji.

b. Google – poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się w Google” w formularzu logowania/rejestracji.

 

§4

Usługi dostępne dla Użytkowników Samochodów

1. Każdy Użytownik samochodu, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu do Serwisu przy pomocy loginu (adres email podany podczas Rejestracji) oraz hasła (ustalone podczas Rejestracji) korzystać z następujących usług:

1. przeglądanie udostępnionych przez Operatora w Serwisie danych,

2. dodawanie komentarzy do wybranych przez Operatora danych zgromadzonych w Serwisie, przy czym jeżeli komentarz dotyczy usług świadczonych przez danego Właściciela autoserwisu, Użytownik samochodu jest uprawniony dodać komentarz wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Właściciela autoserwisu,

3. prowadzenie wirtualnej książki serwisowej własnych pojazdów,

4. prowadzenie wirtualnego spisu napraw i kontrolowanie na bieżąco stanu własnych pojazdów zgodnie z danymi wprowadzonymi do Serwisu,

5. ocenianie jakości usług świadczonych przez Właścicieli autoserwisów, przy czym jeżeli ocena dotyczy usług świadczonych przez danego Właściciela autoserwisu, Użytownik samochodu jest uprawniony dokonać oceny wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez niego z usług tego Właściciela autoserwisu,

6. umieszczanie w ramach Profilu, usuwanie i zmienianie danych dotyczących Użytownika  samochodu.

7. Użytownik samochodu, o którym mowa jest w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, o ile posiada telefon komórkowy z funkcją SMS, może skorzystać z usługi umawiania napraw online u Właścicieli autoserwisów, którzy są objęci tą usługą w ramach Serwisu (na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem). Skorzystanie z tej usługi, zgodnie z jej nazwą, umożliwia ww. Użytownika  samochodu umówienie się na wizytę w określonej dacie u danego Właściciela autoserwisu. Użytownik samochodu, aby skorzystać z usługi umawiania napraw online powinien:

a).odwiedzić na witrynie Serwisu podstronę, na której prezentowane są dane Właściciela autoserwisu, który jest objęty ww. usługą, i z którego usług zamierza skorzystać Użytownik samochodu,

b).wybrać dogodny dla siebie termin wizyty u wybranego Właściciela autoserwisu,

c).wypełnić formularz, w którym należy podać następujące dane (imię i nazwisko Użytkownika samochodu; numer telefonu komórkowego Użytownika samochodu; adres email Użytkownika  samochodu; wskazanie naprawy, jakiej zamierza dokonać Użytownik samochodu; wskazanie marki i (opcjonalnie) modelu samochodu Użytownika samochodu, który ma być objęty naprawą). Użytkownik samochodu wyraża swą zgodę na przekazanie przez Operatora powyższych danych Właścicielowi autoserwisu, który został wybrany przez Użytkownika samochodu. Jeżeli Użytkownik samochodu jest zalogowany w Serwisie i podał powyższe dane wcześniej na swoim profilu, nie będą one ponownie wymagane.

d). zaznaczyć pole “Z zasadami pracy platform zapoznałem się i akceptuję”, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

8. W najkrótszym możliwym czasie na numer komórkowy Użytkownika samochodu zostanie wysłany bezpłatny SMS z jednorazowym kodem (token), który należy wprowadzić w Serwisie, aby potwierdzić dyspozycję umówienia wizyty w autoserwisie.

§ 5

Usługi  dla Właścicieli autoserwisów

1. Cennik (taryfa) i zakres  usług dostępnych dla Właścicieli autoserwisów został określony w oddzielnym załączniku do niniejszego regulaminu. Wyboru  taryfy  dokonuje się w momencie rejestracji Autoserwisu

W szczególności Właściciel autoserwisu może korzystać z odpłatnej usługi świadczonej przez Operatora, polegającej na umożliwieniu zarejestrowanym Kierowcom umawiania napraw online u danego Właściciela autoserwisu, którzy jest objęty tą usługą w ramach Serwisu i który włączył i konfiguruje terminarz napraw dla Kierowców.

2. Dostęp do usług płatnych, objętych danym pakietem określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi autoserwisu po zapłacie miesięczniej lub rocznej opłaty abonamentowej za wybrany pakiet.

3. Płatności miesięcznych albo rocznych opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu, Właściciele autoserwisów mogą dokonywać w następujący sposób:

◦ przelewem bankowym,

◦ za pośrednictwem internetowowych serwisów płatniczych

Przy czym za chwilę zapłaty miesięczniej lub rocznej opłaty abonamentowej uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Operatora.

5. Właściciel autoserwisu, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty miesięczniej lub rocznej opłaty abonamentowej za kolejny miesięc lub rok, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z pakietem, jaki opłacił. Wykupiony pakiet uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Operatora. Na podstawie porozumienia Właściciela autoserwisu oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana pakietu na droższy, w takim przypadku do uprzednio uiszczonej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2 Regulaminu.

6. Właściciel autoserwisu wyraża zgodę na przysłanie na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora w formie załącznika, w formacie pdf, do wiadomości email.

7. Zmiana Cennika nie wiąże Właściciela autoserwisu (przedsiębiorcy) w okresie do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana Cennika. Zapłata kolejnej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w Cenniku z chwili dokonywania zapłaty przez Właściciela autoserwisu.

8. Korzystanie z usług płatnych przez Właściciela autoserwisu w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

9. Właściciel autoserwisu, który zalogował się na swoim Profilu, może samodzielnie edytować treść Wizytówki Właściciela autoserwisu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 13 ust. 10 zdane drugie niniejszego Regulaminu. Operator jest uprawniony, choć nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Właściciela autoserwisu celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela autoserwisu lub spełnia ona wymagania określone w § 2 ust. 10 zdanie drugie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Właściciela autoserwisu z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.

§6

Usługi dostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników

1. Każdy Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie może umieszczać w Serwisie komentarze do treści zamieszczonych w Serwisie w sposób określony w ust. 2

2. Użytkownik w polu komentarza wpisuje treść komentarza, następnie podaje adres email na który po zatwierdzeniu komentarza przez Użytkownika Operator przesyła niezwłocznie link, którego uruchomienie przez Użytkownika powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie. Adres email, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wykorzystywany jest przez Operatora wyłącznie do przesłania wiadomości email z linkiem, którego uruchomienie powoduje uwidocznienie komentarza w Serwisie.

3. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia w Serwisie komentarza dotyczącego usług świadczonych przez danego Właściciela autoserwisu wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Użytkownika z usług tego Właściciela autoserwisu.

4. Użytkownik może, podczas umieszczania komentarza w Serwisie, zapisać się do newslettera przygotowywanego i wysyłanego przez Operatora drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie, w sposób nieodpłatny, drogą elektroniczną wspomniany newsletter, mający charakter informacji handlowej.

§7

Treści Własne

1. Umieszczając w Serwisie Treści Własne, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Treści Własnych w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Treści Własnych, o której mowa w ustępie kolejnym.

2. Umieszczając w Serwisie Treści Własne Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:

a. korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;

b. dokonywanie modyfikacji Treści Własnych w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.

c. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Treści Własne umieszczane przez niego w Serwisie.

d. Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w §2 ust. 5.

3. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności ocen lub komentarzy dotyczących usług świadczonych przez Właściciela autoserwisu, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) na adres email wskazany przez Użytkownika, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Użytkownik, który umieścił sporne treści w Serwisie rzeczywiście korzystał z usług Właściciela autoserwisu, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.

 

§8

Dane Użytkowników – Ochrona Danych Osobowych

1. Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji oraz w trakcie korzystania przez zarejestrowanego Użytownika samochodu z usługi umawiania napraw online. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie lub skorzystania z usługi napraw online.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Dane osobowe których Operator jest administratorem obejmują: adres email, a w przypadku zarejestrowanych Kierowców, którzy skorzystali z usługi napraw online także – imię i nazwisko Użytownika  samochodu oraz numer telefonu komórkowego Użytownika  samochodu.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.

5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełnienia Profilu, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.

6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.

7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.

§9

Gromadzenie przez Operatora pozostałych danych

1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.Autobooking.com. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.

2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.

3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

4. Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa na ich wniosek, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.

5. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

§10

Rozwiązanie umowy

1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela autoserwisu (przedsiębiorcę), uiszczona miesięczne albo roczna opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

 Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia Wizytówki danego Właściciela autoserwisu, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.

3. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, za wyjątkiem usług, o których mowa w §4.

4. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 3 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

§11

Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w §2 ust. 3, na adres email contact@autobooking.com  lub listownie na adres Operatora wskazany w § 13 pkt 1.

3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres email contact@autobooking.com, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.

4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.

5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Użytownika  samochodu, Użytownik samochodu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Użytownik samochodu może według swojego wyboru w szczególności:

a. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Użytownika  samochodu może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Użytownika  samochodu wytoczyć powództwo przeciwko Operatorowi

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytownika samochodu z określonych w ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów

§12

Zmiany w Regulaminie

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

2. Wobec Użytkowników będących Właścicielami autoserwisów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.

3. Wobec Użytkowników niebędących Właścicielami autoserwisów zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku: ◦ logowania się przez ww. Użytkownika do „Książki napraw samochodu online”;

◦ dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym warsztacie.

4. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce regulamin, Operator informuje o zmianach Regulaminu na portalu Facebook, na fanpage’u Autobooking oraz za pośrednictwem wiadomości email wysyłanych do Użytkowników, w tym Właścicieli autoserwisów, którzy udostępnili Operatorowi swoje adresy email w celu kontaktowania się z nimi.

§13

Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom przypisano szególne znaczenie:

1.Operator – „Autobooking.com” działający w ramach spółki  Autobooking 24/7 GmbH z siedzibą: Martin-Buber Straβe 12, 14163 Berlin,

2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.Autobooking.com , umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;

3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący   zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;

4. Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę kuratora;

5. Właściciel autoserwisu – Użytkownik, niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

6. Użytkownik samochodu  – Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

7. Profil – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane; Profil nie obejmuje Wizytówki Właściciela autoserwisu.

8. Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie;

9. Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.

10. Podstrona  autoserwisu – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Właściciela autoserwisu, w tym jego dane adresowe, a take zakres świadczonych usług,  stworzona przez Operatora albo Użytkownika Serwisu, w tym Właściciela autoserwisu. Wizytówka Właściciela autoserwisu może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wszytkich miejsc, w którym Właściciel autoserwisu prowadzi swoją działalność gospodarczą.